โรงงานส่งออกถั่วแดง เชียงใหม่ - พรไพโรจน์

08-1881-4114
beemarkmai@gmail.com